WE SPECIALISE IN BOOSTER PUMPS AND FIRE PUMPS


Page | 1 | 2 | 3 |

การสั่นสะเทือนและเสียงจากปั๊มน้ำ

การเกิดเสียงดังที่เกิดจากการทำงานของปั๊มน้ำ อาจทำให้น้อยลงได้โดยการเลือกใช้ปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับสภาพการทำงาน สาเหตุสำคัญที่ปั๊มน้ำมีเสียงดังขณะทำงานอาจแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ สาเหตุทางชลศาสตร์ และสาเหตุทางกลศาสตร์...

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

ประสิทธิภาพมอเตอร์ ถูกกำหนดค่าโดยกำลังขาออก  (Watt  Output) หารด้วยกำลังขาเข้า (Watt  Input) หรือในรูปแบบกลับกัน  โดยกำลังขาเขาหักออกด้วยกำลังที่สุญเสียไป (Watt  Losses) หารด้วยกำลังขาเข้า โดยกำหนดให้...

การติดตั้ง Pressure Gauges ที่ถูกต้อง

โดยทั่วไป Pressure Gauges หรือที่เรียกกันในภาษาช่างว่า “เกจ์วัดความดัน” จะติดตั้งบนงานท่อน้ำของเครื่องจักรหลัก เช่น ปั๊มน้ำ, เครื่องทำน้ำเย็น, เครื่องเป่าลมเย็น และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน หน้าที่สำคัญของ Pressure Gauges ได้แก่...

การติดตั้ง Strainer ในแนวนอน

ในระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย การต่อท่อ Suction เข้าเครื่องสูบน้ำมักจะต่อแนวนอนจาก Storage Tank ไปยังเครื่องสูบน้ำ ซึ่งต้องติดตั้ง Strainer เพื่อทำหน้าที่กรองสิ่งแปลกปลอมมิให้เข้าไปในเครื่องสูบน้ำีี การติดตั้ง Strainer จะต้องติดตั้งให้...

อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์

อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive : VSD) เป็นอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับสภาวะของโหลด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ในชบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบปั๊มน้ำ พัดลม และระบบปรับอากาศขนาดใหญ่...            

ข้อควรระวังในการจัดทำ Header

การติดตั้ง Header ในงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร เช่น Supply-Return Header ในระบบปรับอากาศ หรือ Fire Protection Header ในระบบป้องกันอัคคีภัย ควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ตรวจสอบปริมาณและขนาดของท่อที่แยกไปตามโซนต่างๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง...

การใช้ Stub End & Lap Joint Flange และ วัสดุพันเกลียวท่อ

การต่อท่อ PVC กับอุปกรณ์จำพวก Valve หรือเครื่องจักรที่เป็นแบบหน้าแปลน ผู้รับเหมาจำเป็นต้องใช้หน้าแปลนชนิด Stub End & Lap Joint Flange เชื่อมต่อกับท่อ PVC ก่อน แล้วจึงไปยึดติดกับ Valve หรือเครื่องจักร ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ...

Fire Pump (ปั๊มน้ำดับเพลิง)

ปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire Pump) เป็นปั๊มน้ำชนิดหนึ่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ำดับเพลิงแบบสปริงเกอร์ (Fire Sprinkler) หรือ ระบบ Fire Hose ที่จะทำหน้าที่ป้อนน้ำเข้าสู่ระบบ ด้วยปริมาณ และแรงดันที่เพียงพอต่อการทำงานของระบบดับเพลิงที่ออกแบบไว้ ...

NFPA (National Fire Protection Association)

NFPA ย่อมาจาก National Fire Protection Association เป็นองค์กรที่สนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันอัคคีภัย เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีสมาชิทั้งโลกมากกว่า 75,ooo ราย และมีองค์กรทางวิชาชีพ และการค้าระดับนานาชาติเป็นสมาชิกมากกว่า 80 องค์กรโดย ...            

ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร

ในปัจจุบันการก่อสร้างอาคารได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  มีอาคารใหญ่หลายแสนตารางเมตรและอาคารสูงหลายสิบชั้น รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี ยา สี สารไวไฟ ในขณะที่ความรู้  และการให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัยยังมีไม่มาก  กฎหมายที่มีอยู่ก็ล้าสมัย แม้กระทั่งข้อบังคับเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ี้ ...            

Page | 1 | 2 | 3 |