WE SPECIALISE IN BOOSTER PUMPS AND FIRE PUMPS

การตรวจสอบหลังการติดตั้งปั๊มน้ำ

 

 

 

 

 

หลังจากที่ได้ติดตั้งปั๊มน้ำทั่วไปและปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) เข้ากับต้นกำลังและระบบท่อดูดละท่อส่งแล้ว ก่อนที่จะเดินเครื่องให้ปั๊มน้ำทำงานเป็นครั้งแรกจำเป็นต้องมีการตรวจสอบให้เรียบร้อยเสียก่อน คือ

 

1. การหมุนของเพลา

ตรวจสอบโดยการใช้มือหมุนเพลาดูว่าสามารถหมุนได้ง่ายพอสมควรหรือไม่ถ้าฝืดมากหรือฝืดเป็นบางจุดก็แสดงให้เห็นว่าปั๊มน้ำและต้นกำลังยังไม่ได้ศูนย์ซึ่งกันและกันหรือมีการขันอัดกันรั่ว (Packing) แน่นเกินไป จำเป็นต้องแก้ไขให้ถูกต้อง

 

2. ทิศทางการหมุน

ในกรณีที่ต้นกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าอาจมีการหมุนผิดทางได้เนื่องจากการต่อขั้วไฟฟ้าไม่ถูกต้อง ตรวจสอบโดยเปิดและปิดสวิทช์ทันทีที่จะสังเกตทิศทางการหมุนได้

 

3. การหล่อลื่นของรองลื่น

ในกรณีที่วัสดุหล่อลื่นของรองลื่นเป็นน้ำมันก็จำเป็นต้องเติมน้ำมันที่มีคุณภาพตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดให้เต็มตามระดับที่กำหนดไว้ และรักษาให้อยู่ในระดับดังกล่าวเสมอ

 

4. การทำงานของอุปกรณ์ล่อน้ำ

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ล่อน้ำทำงานตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ เป็นต้นว่า ถ้าล่อน้ำโดยใช้ปั๊มสุญญากาศ เมื่อเดินปั๊มสุญญากาศแล้วน้ำจะเข้ามาเต็มห้องสูบหรือไม่ถ้ามีการรั่วจนน้ำไม่สามารถเข้ามาบรรจุห้องสูบได้ก็จะต้องแก้ไข ถ้าเป็นการเติมน้ำเข้าไปในห้องสูบได้โดยใช้แหล่งน้ำอื่นหรือปั๊มน้ำขนาดเล็ก ก็จะต้องตรวจสอบว่าสามารถไล่อากาศออกจากห้องสูบได้มากพอที่จะเดินเครื่องปั๊มน้ำหรือไม่ การตรวจสอบอย่างอื่นซึ่งควรจะทำในขณะติดตั้งท่อ ก็คือ ความสะอาดของท่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่อดูด ทั้งนี้เพราะว่าขณะติดตั้งนั้นอาจจะมีเศษวัสดุหรือบางครั้งอาจจะเป็นเครื่องมือลืมทิ้งอยู่ภายในท่อ สิ่งแปลกปลอมเหล่านี้จะมีผลให้ใบพัดชำรุดหรือเสียหายอย่างร้ายแรงได้ง่ายมาก