WE SPECIALISE IN BOOSTER PUMPS AND FIRE PUMPS

การติดตั้งชุดเครื่องสูบ  

 

ชุดเครื่องสูบในกรณีที่มีการต่อตรง ได้แก่ เครื่องสูบ, ตัวขับและข้อต่อเพลา หรือตัวคัปปลิงมักนิยมประกอบเข้าด้วยกันไว้บนฐาน (baseplate) เดียวกันมาจากโรงงานของผู้ผลิต รวมถึงส่วนใหญ่ได้มีการตั้งแนวเพลาของเครื่องสูบให้ตรงกับแนวเพลาของตัวขับมาแล้วที่โรงงานของผู้ผลิตเช่นกัน ซึ่งมักทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดว่าเมื่อมีการตั้งแนว (alignment) มาแล้วจากโรงงานของผู้ผลิต ก็ไม่จำเป็นต้องต้องมีการตั้งแนวอีกในสถานที่ติดตั้ง แต่ที่จริงแล้วการตั้งแนวให้ถูกต้องในสถานที่ติดตั้งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องปฏิบัติ เพื่อให้การใช้งานและการบำรุงรักษาไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากการสั่นสะเทือนของชุดเครื่องสูบในขณะขนส่ง,การเคลื่อนย้ายและการติดตั้งระบบท่อเข้ากับตัวเครื่องสูบมักทำให้แนวที่ตั้งไว้ถูกต้องแล้วผิดไป

 

 

 

การติดตั้งชุดเครื่องสูบบนแท่นคอนกรีตที่หล่อไว้แล้ว ถ้าแบบทาบของสลักเกลียวยึดฐานเครื่องสูบทำขึ้นอย่างประณีตและถูกต้อง รูของฐานเครื่องสูบก็จะตรงกับกลักเกลียวยึดฐานที่ฝังไว้ในแท่นคอนกรีตพอดี เมื่อวางฐานชุดเครื่องสูบโดยใช้เครื่องวัดระดับ ถ้าฐานชุดเครื่องสูบไม่ได้ระดับให้รองฐานด้วยลิ่ม เมื่อฐานชุดเครื่องสูบได้ระดับแล้วให้คลายสลักเกลียวยึดข้อต่อเพลาออก เพื่อทำการตรวจสอบแนวของเพลาเครื่องสูบกับแนวของเพลาตัวขับว่าตรงกันหรือไม่ ไม่ว่าชุดเครื่องสูบจะถูกตั้งแนวมาจากโรงงานผู้ผลิตแล้วหรือไม่ ตามเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หรือไม่ว่าข้อต่อเพลาระหว่างเครื่องสูบและตัวขับจะเป็นข้อต่อแบบอ่อนตัวได้ (flexible coupling) หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากข้อต่อแบบอ่อนตัวได้ทั่วไป จะสามารถยอมรับการผิดแนว (misalignment) ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

 

การผิดแนวของเพลาเครื่องสูบกับเพลาของตัวขับเป็นไปได้ 3 แบบ คือ

1. การผิดแนวแบบขนาน (parallel offset misalignment) ซึ่งแนวของเพลาทั้งสองไม่ตรงกันแต่ขนานกัน

2. การผิดแนวแบบทำมุม (angular misalignment) ซึ่งแนวทางของเพลาทั้งสองตัดทำมุมกัน

3. การผิดแนวแบบรวม (combination of parallel offset and angular misalignment) ซึ่งแนวของเพลาทั้งสองไม่ตรงกันและไม่ขนานกัน

 

การตรวจสอบแนวแบบทำมุมให้ใช้เกจแบบสอบเข้า (tapered gauge) วัดระหว่างหน้าของข้อต่อเพลาหรือคัปปลิงที่ 90 องศา โดยรอบหน้าของคัปปลิง ส่วนการตรวจสอบแนวแบบขนานให้ใช้บรรทัดขอบตรงและฟิลเลอร์เกจวัดที่ 90 องศา โดยรอบคัปปลิง ค่าการผิดแนวที่ยอมให้ได้จะขึ้นอยู่กับ แบบของคัปปลิงและจะแนะนำโดยผู้ผลิตคัปปลิงแต่ค่าโดยทั่วไปแล้วค่าที่แนะนำสำหรับ การผิดแนวแบบขนานจะไม่เกิน 0.03 ม.ม. และการผิดแนวแบบทำมุมจะไม่เกิน 0.05 ม.ม. การตั้งแนวของเพลาให้กระทำ โดยใช้แผ่นรองใต้ขาของเครื่องสูบและตัวขับ โดยทุกครั้งเมื่อยกหรือลดระดับของเครื่องสูบหรือตัวขับก็จะต้องตรวจสอบแนวใหม่เสมอจนได้แนวที่ถูกต้อง

 

 

เมื่อมีการปรับระดับฐานและตั้งแนวเพลาของชุดเครื่องสูบแล้ว ให้ทาสารผสมที่ค่อนข้างเหลวของซีเมนต์ ทราย และน้ำ (grouting) โดยรอบและใต้ฐานชุดเครื่องสูบ สารผสมนี้จะเข้าไปช่วยแก้ไขความไม่สม่ำเสมอของแท่นคอนกรีต ทำให้น้ำหนักและแรงทั้งหมดถูกถ่ายทอดอย่างสม่ำเสมอลงบนฐาน และยังช่วยไม่ให้ฐานชุดเครื่องสูบเคลื่อนตัวในขณะทำงานอีกด้วย หลังจากเทสารผสมดังกล่าวแล้วทิ้งไว้ให้แข็งประมาณ 2 สัปดาห์ แล้วขันแป้นเกลียวยึดฐานชุดเครื่องสูบให้แน่น และตรวจสอบระดับของฐานเครื่องสูบ รวมทั้งตรวจสอบแนวของเพลาอีกครั้งหนึ่ง วิธีการติดตั้งตามที่ได้อธิบายข้างต้นเป็นเพียง วิธีการติดตั้งชุดเครื่องสูบโดยทั่วไปเท่านั้น วิธีการติดตั้งชุดเครื่องสูบของแต่ละผู้ผลิตก็อาจแตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเสมอ