WE SPECIALISE IN BOOSTER PUMPS AND FIRE PUMPS

ตำแหน่งที่จะติดตั้งเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยง  

 

การติดตั้งเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยงในตำแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสม จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การทำงานมีสมรรถนะสูง, การบำรุงรักษาที่น้อยลงและสะดวกมากขึ้น ตำแหน่งที่จะติดตั้งเครื่องสูบควรอยู่ใกล้แหล่งของเหลวมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และถ้าเป็นไปได้ให้ทางดูดของเครื่องสูบอยู่ต่ำกว่าระดับของเหลวของแหล่งของเหลวที่จะสูบ เพื่อให้ของหลวสามารถไหลด้วยตัวเองเข้าไปในเครื่องสูบที่จะทำการแก้ปัญหาของการเติม (priming) เครื่องสูบด้วยของเหลวซึ่งจะต้องกระทำก่อนการสตาร์ทหรือเริ่มเดินเครื่องสูบหมดไป

 

 

สถานที่ที่จะติดตั้งชุดเครื่องสูบ เมื่อติดตั้งชุดเครื่องสูบแล้วควรมีที่โดยรอบชุดเครื่องสูบให้พอเพียง เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายสำหรับการตรวจสอบและบำรุงรักษา และควรให้มีบริเวณด้านบนเหนือชุดเครื่องสูบสำหรับการติดตั้งเครนหรือแขวนรอก หรือติดตั้งโครงสำหรับยกชุดเครื่องสูบด้วย และถ้ามีชิ้นส่วนของเครื่องสูบซึ่งเมื่อจะถอดออกเพื่อเปลี่ยนหรือตรวจสอบ จะต้องเอาออกตามแนวยาวจากเครื่องสูบ ให้ตรวจดูว่ามีช่องว่างพอสำหรับการดึงเอาชิ้นส่วนนั้นๆ ออกจากเครื่องสูบได้หรือไม่

 

 

ถ้าเป็นไปได้สถานที่ที่จะติดตั้งชุดเครื่องสูบควรเป็นบริเวณที่สะอาดและแห้ง ควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นผงและความชื้นสูง รวมทั้งจะต้องพิจารณาด้วยว่าบริเวณที่จะติดตั้งชุดเครื่องสูบนั้น จะมีน้ำท่วมหรือไม่ ซึ่งถ้าเคยมีน้ำท่วมและไม่สามารถที่จะป้องกันได้ก็จะต้องติดตั้งชุดเครื่องสูบให้สูงพอที่จะไม่ถูกน้ำท่วม ชุดเครื่องสูบ (เครื่องสูบและตัวขับ) โดยทั่วไปจะถูกติดตั้งไว้ในโรงสูบ (ในที่ร่ม) แต่ก็จะมีชุดเครื่องสูบบางชนิดไม่จำเป็นต้องติดตั้งไว้ในโรงสูบ ดังนั้นถ้าจะติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำไว้กลางแจ้ง จะต้องให้แน่ใจว่าชุเครื่องสูบน้ำนั้นเป็นแบบใช้งานกลางแจ้ง (outdoor) อย่างแท้จริง