WE SPECIALISE IN BOOSTER PUMPS AND FIRE PUMPS

ข้อควรระวังในการจัดทำ Header

 

 

ลักษณะของ Header โดยทั่วไป

 

การติดตั้ง Header ในงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร เช่น Supply-Return Header ในระบบปรับอากาศ หรือ Fire Protection Header ในระบบป้องกันอัคคีภัย ควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  1. ตรวจสอบปริมาณและขนาดของท่อที่แยกไปตามโซนต่างๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อเป็นเกณฑ์ในการกำหนด ความยาวของ Header หัว-ท้าย Header ควรมีระยะ clear จากผิวท่อแยกถึงหน้าแปลนของปลาย Header ไม่น้อยกว่า 300 มม.

  2. ท่อแยกของ Supply Header ต้องมีจำนวนและขนาดเท่ากับท่อแยกของ Return Header ในระบบปรับอากาศเสมอ

  3. ตัว Header ควรเป็นท่อต่อเนื่อง ห้ามใช้เศษท่อมาเชื่อมโดยเด็ดขาด แต่หาก Header ยาวเกิน 6,000 มม. หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่มาก ผู้รับเหมาอาจเสนอขอใช้ Spiral pipe แทน ซึ่งควรปรึกษาผู้ออกแบบก่อน เพราะต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น อุณหภูมิ, ความดัน, ชนิดของของเหลวด้วย

  4. อย่าลืมเผื่อที่สำหรับใส่ท่อ Drain, ท่อสำหรับ Automatic Air Vent, ท่อสำหรับใส่ Instrument ต่างๆ เช่น Pressure Gauge, Thermometer, Sensor หรือ Transmitter ต่างๆ ฯลฯ โดยต้องศึกษาจากแบบ Piping Schematic Diagram ของแบบงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารแต่ละระบบในโครงการ

  5. ระยะห่างจากท่อถึงท่อ ต้องเผื่อเนื้อที่สำหรับหน้าแปลนวาล์ว, ฉนวนหุ้ม, Jacket เพราะหากไม่เผื่อเนื้อที่ จะไม่สามารถติดตั้งให้ Center ของวาล์วอยู่ในแนวเดียวกันได้ตามรูปข้างต้น จำเป็นต้องติดตั้งวาล์วในลักษณะฟันปลา มิฉะนั้นจะหุ้มฉนวนและใส่ Jacket ไม่ได้

  6. ในกรณี Supply Header กับ Return Header อย่าลืมหุ้มฉนวนที่ขาตั้ง Header ด้วย แต่ความหนาฉนวนไม่จำเป็นต้องเท่ากันกับฉนวนที่หุ้ม Header เพราะท่อที่ใช้ทำขาตั้ง ไม่มีน้ำอยู่อีกประการหนึ่ง ขาตั้ง Header ควรตั้งอยู่บนเต้าปูนสูงประมาณ 150 มม. ไม่ควรตั้งอยู่บนพื้นห้องโดยตรง เพราะอาจมีโอกาสสัมผัสกับน้ำที่ล้างห้องเครื่อง ทำให้ผุกร่อนได้ง่าย

  7. ระดับ Center ของวาล์ว ควรกำหนดให้สูงจากระดับพื้นห้อง (After Finished Floor : AFF) ประมาณ 1,800 มม. ซึ่งเป็นระดับที่ทำการปิด-เปิดวาล์วได้สะดวก

  8. หากวาล์วที่ใช้เป็น Ball Valve หรือ Butterfly Valve ที่ปิด-เปิดโดยใช้ก้านโยก (Lever Operated) อย่าลืมเผื่อที่สำหรับก้านโยกในตำแหน่งปิดด้วย เพราะท่อแยกที่ใช้วาล์วดังกล่าวมักจะเป็นท่อขนาดเล็ก แต่หากเกิดปัญหาขึ้น และไม่อยากแก้ท่อ ก็อาจเปลี่ยนมาใช้ Gate Valve แทนก็ได้

  9. มาตรฐาน (Standard) ของหน้าแปลนที่ติดตั้งที่ปลาย Header ทั้งสองข้างควรใช้ไม่เกิน 1.5 เท่าของ Pressure Rating หากใช้เกินมาตรฐานมากไป เวลาเปิด-ปิด Header เพื่อทำความสะอาดจะยุ่งยากมาก เพราะต้องขัน Bolts กับ Nuts มากเกินไป

  10. การตั้ง Header ไม่ควรให้ชิดฝาผนังห้องมากเกินไป เพราะอาจทำงานไม่สะดวก ทั้งการหุ้มฉนวน, หุ้ม Jacket หรือทาสีในภายหลัง

ข้อมูลจาก: http://www.iecm.co.th