WE SPECIALISE IN BOOSTER PUMPS AND FIRE PUMPS

การสั่นสะเทือนและเสียงจากปั๊มน้ำ

 

 

การสั่นสะเทือนที่ผิดปกติของปั๊มน้ำอาจมีสาเหตุจากรองลื่น (Bearing) ชำรุด หรือเพลาของต้นกำลังและปั๊มน้ำไม่ได้ศูนย์ซึ่งกันและกัน เมื่อพบว่าปั๊มมีอาการสั่นสะเทือนผิดปกติ ควรตรวจสอบการได้ศูนย์กันทันทีหลังจากหยุดเดินเครื่อง และตรวจสอบอีกครั้งเมื่อเครื่องเย็นเพื่อหาผลกระทบที่เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ


จุดอื่นๆที่่อาจเป็นสาเหตุให้ปั๊มน้ำเกิดการสั่นที่ควรจะได้รับการตรวจสอบด้วย คือ

 

1. เพลาของปั๊มน้ำหรือต้นกำลังคด การตรวจสอบดังกล่าวนี้อาจทำได้โดยใช้ Dial Gage โดย Dial Gage คือ อุปกรณ์มาตรฐานพื้นฐานสำหรับงานวัดด้านความยาวและมิติที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม

โดยนำมาใช้วัดและตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน

 

2. ข้อต่อระหว่างปั๊มน้ำกับต้นกำลัง (Coupling) ชำรุดหรือสึก ถ้าเป็นข้อต่อขนาดใหญ่ควรจะตรวจสอบการได้ศูนย์ของข้อต่อเองด้วย

3. ใบพัดของปั๊มน้ำชำรุด หรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดตันระหว่างครีบใบพัด

4. ตรวจสอบการสั่นสะเทือนของท่อ เนื่องจากอุปกรณ์ยึดหรือรองรับน้ำหนักของท่ออาจจะคลายตัว ทำให้ท่อสั่นสะเทือนแล้วถ่ายเทมาสู่ปั๊มน้ำ

5. ตรวจสอบสภาพทางชลศาสตร์ของท่อดูด เช่น มีวังน้ำวนเกิดขึ้น หรือมีการดูดอากาศเข้าไปในท่อหรือไม่่


การเกิดเสียงดัง


การเกิดเสียงดังที่เกิดจากการทำงานของปั๊มน้ำ อาจทำให้น้อยลงได้โดยการเลือกใช้ปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับสภาพการทำงาน สาเหตุสำคัญที่ปั๊มน้ำมีเสียงดังขณะทำงานอาจแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ สาเหตุทางชลศาสตร์ และสาเหตุทางกลศาสตร์


1) สาเหตุทางชลศาสตร์ที่ก่อให้เกิดเสียงนั้น ได้แก่ ความปั่นป่วนในการไหลของปั๊ม คาวิเตชั่น และขนาดของใบพัดไม่เหมาะสมกับเรือนปั๊ม
โดยความปั่นป่วนของการไหลภายในปั๊มจะเกิดขึ้นมากเมื่อให้ปั๊มทำงานที่อัตราการสูบหรือเฮดต่างจากจุดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดมากๆ การใช้งานในลักษณะนี้จะทำให้มีการเสียพลังงานเนื่องจากความปั่นป่วนภายในและทำให้มีเสียงดังเกิดขึ้น
หากมีสาเหตุมาจากขนาดของใบพัดโตเกินไปสำหรับเรือนปั๊มนั้น รัศมีของใบพัดสูงสุดที่ใช้ได้ควรมีค่าไม่เกิน 85 เปอร์เซ็นต์ของระยะทางจากศูนย์กลางของใบพัดถึงลิ้นของเรือนปั๊ม


2) สาเหตุทางกลศาสตร์ที่ก่อให้เกิดเสียงนั้น ได้แก่ เพลาของใบพัดและต้นกำลังไม่ได้ศูนย์ซึ่งกันและกัน และน้ำหนักของใบพัดไม่สมดุล การแก้ไข คือ ทำการตั้งศูนย์ใหม่ในกรณีแรก ส่วนสาเหตุหลังอาจเนื่องมาจากใบพัดชำรุดหรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดตัน
ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากปั๊มน้ำอาจจะทำให้ลดน้อยลงได้โดยการควบคุมสื่อที่เป็นตัวนำเสียง คือ ทางอากาศ ทางท่อ หรือตัวอาคาร เช่น การติดตั้งวัสดุที่ไม่สะท้อนเสียงในห้องที่ติดตั้งปั๊มน้ำ ส่วนเสียงที่เดินทางผ่านท่อและตัวอาคารนั้น อาจควบคุมโดย

    - จำกัดความเร็วของของไหลในท่อให้น้อยกว่า 2 เมตร/วินาที

    - ใช้ท่ออ่อนช่วงสั้นๆ เชื่อมต่อระหว่างท่อส่งในบริเวณใกล้เคียงกับปั๊มกับส่วนที่ส่งผ่านออกไปสู่อาคาร เพื่อให้ท่ออ่อนนั้นเป็นตัวสกัดเสียงจากปั๊ม

    - หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงขนาดหน้าตัดท่ออย่างกะทันหัน

    - ใช้วัสดุกันกระเทือนรองฐานเครื่องสำหรับปั๊มขนาดเล็ก ถ้าเป็นปั๊มขนาดใหญ่ ให้ใช้วิธียกแท่นคอนกรีตออกต่างหากจากพื้นของอาคาร