WE SPECIALISE IN BOOSTER PUMPS AND FIRE PUMPS

การบำรุงรักษาปั๊มน้ำทั่วไปและปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) ตามระยะเวลา

 

การบำรุงรักษาปั๊มน้ำตามระยะเวลา เพื่อให้ปั๊มน้ำทั้งปั๊มน้ำทั่วไปและปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) มีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องหยุดทำงานเพื่อซ่อมแซมบ่อยครั้ง ปั๊มน้ำควรมีสมุดประวัติการใช้งานและการบำรุงรักษา ตลอดจนมีตารางเวลาการตรวจสอบและการบำรุงรักษาที่แน่นอน การตรวจสอบเป็นจุดสำคัญที่มุ่งเน้นเข้าหาการบำรุงรักษา หลักใหญ่ๆของวิธีการตรวจ ตลอดจนรายการไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะตัวเรือนปั๊มน้ำเพียงประการเดียว การตรวจการควบคุม คุณภาพน้ำ ถังน้ำ ระบบท่อ หรือแม้แต่การจัดการเอกสารและอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน จะอย่างไรก็ตามขอแยกการตรวจและการบำรุงรักษาออกเป็น 3 ระดับชั้น คือ

1. การตรวจและการบำรุงรักษาประจำวัน

2. การตรวจและการบำรุงรักษาประจำเดือน หรือ 6 เดือน

3. การตรวจและการบำรุงรักษาประจำปี


การตรวจและบำรุงรักษาปั๊มน้ำทั่วไปและปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) ประจำวัน

 

 

 

การตรวจ

 

 

 

ความดัน

อ่านมาตรทั้งทางดูดทางส่ง

ตรวจสอบโดยละเอียดถ้าเข็มแกว่งไปแกว่งมา

กระแสไฟฟ้า

อ่านมาตรที่แอมมิเตอร์

ตรวจกระแสไฟเป็นไปตามกำหนด

ศักย์ไฟฟ้า

อ่านมาตรที่โวลท์มิเตอร์

ตรวจสอบค่าที่อ่านได้ ไม่เกิน  + 10%

อุณหภูมิ

ตรวจสอบความร้อนที่แบริ่งแกลนด์และมอเตอร์

ทุกสิ่งปกติถ้า อุณหภูมิมีค่า แบริ่ง <  40° C
แกลนด์ < 75 ° C มอเตอร์ < 75 ° C

Seal

วัดดูปริมาณที่รั่ว

ไม่เกิน 10 หยด/นาที

การสั่นสะเทือน

จับดูด้วยมือ

แอมปริจูดอยู่ที่ 40 m

เสียง

ฟังเสียงดู

ความดังของมอเตอร์ตามขนาดแรงม้า

 

การตรวจสอบและบำรุงรักษาปั๊มน้ำทั่วไปและปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) ประจำเดือน
การตรวจ
• วัดอุณหภูมิ
• วัดอุณหภูมิแบริ่ง,แกลนด์,มอเตอร์
• การได้ศูนย์ปั๊มมอเตอร์
• วัด ศูนย์ระหว่างเพลา และระยะห่าง
• การหุ้มฉนวน
• วัดความต้านทานของฉนวนมอเตอร์
• รอยรั่วทางดูด
• ตรวจท่อทางดูดปั๊มน้ำเพื่อหารอยรั่ว

 

การตรวจสอบและบำรุงรักษาปั๊มน้ำทั่วไปและปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) ประจำปี
การเป็นสนิม
ใบพัด
• วัดช่องว่างระหว่างใบพัดกับปลอกแหวน
เพลาและแบริ่ง
• วัดช่องว่างระหว่างเพลากับแบริ่ง
มอเตอร์
• ตรวจช่องภายใน,มาตรวัดน้ำมัน,ที่ปิด
• ตรวจสนิมที่ตัวเรือน และเพลา,ใบพัด